Vitaj vo Víťaz
Športový klub VÍŤAZ je zameraný na výuku a rozvoj pohybovej aktivity a podporu rozvoja talentu v deťoch s intelektuálnym znevýhodnením.
Sú to deti a mládež s poruchou autistického spektra (PAS), Downovým syndrómom (DS), s detskou mozgovou obrnou (DMO), oneskoreným vývojom jemnej a hrubej motoriky, ADHD 

Naučiť dieťa so zdravotným znevýhodnením plávať či korčuľovať si vyžaduje skúseného trénera, mnoho trpezlivosti a lásky ❤︎  

Každé dieťa má svoj individuálny plán, ktorý sa prispôsobuje jeho schopnostiam, talentom i handicapom 

PLÁVANIE
pri pravidelných tréningoch dochádza u detí k zlepšeniu pozornosti, ovládania impulzivity a schopnosti rešpektovať pravidlá. Plávanie, plavecké cvičenia aj samotný pobyt vo vode má z hľadiska zdravotného obrovský fyziologický účinok. Zamestnáva rovnomerne celý pohybový aparát a podnecuje vnútorné orgány k intenzívnej činnosti, značne ovplyvňuje termoregulačný, srdcovo cievny i dýchací systém a vedie k otužovaniu. V ľudskom tele prebiehajú pozitívne funkčné zmeny, ktoré posilňujú zdravie a zvyšujú telesnú i psychickú zdatnosť.

KORČUĽOVANIE
 má veľa výhod zo zdravotného i kondičného hľadiska. Korčuľovaním dochádza k stimulácii dýchacieho aparátu, priaznivo pôsobí pri dýchacích problémoch a alergiách. Okrem toho že sa deti zabavia, naučia sa rovnováhe, koordinácii a vytrvalosti. Spolupracujú v kolektíve čím sa zlepšujú ich samoobslužné činnosti a v neposlednom rade sa obohacujú o zážitok zo športovania.