ŠK Víťaz je zameraný na výuku plávania, rozvoj pohybovej aktivity a podporu rozvoja talentu v deťoch s intelektuálnym znevýhodnením.
Sú to deti a mládež s poruchou autistického spektra (PAS), Downovým syndrómom (DS), s detskou mozgovou obrnou (DMO), oneskoreným vývojom jemnej a hrubej motoriky, ADHD a iné

Naučiť dieťa so zdravotným znevýhodnením plávať si vyžaduje skúseného trénera, 
mnoho trpezlivosti a lásky ❤︎  

Každé dieťa má svoj individuálny plán, ktorý sa prispôsobuje jeho schopnostiam, talentom i hendikepom 

pri pravidelných plaveckých tréningoch dochádza u detí k zlepšeniu pozornosti, ovládania impulzivity a schopnosti rešpektovať pravidlá.  Plávanie, plavecké cvičenia aj samotný pobyt vo vode má z hľadiska zdravotného obrovský fyziologický účinok. Zamestnáva rovnomerne celý pohybový aparát a podnecuje vnútorné orgány k intenzívnej činnosti, značne ovplyvňuje termoregulačný, srdcovo cievny i dýchací systém a vedie k otužovaniu. V ľudskom tele prebiehajú pozitívne funkčné zmeny, ktoré posilňujú zdravie a zvyšujú telesnú i psychickú zdatnosť.
 
Šport je najlepšia forma spájania detí. Je to prostriedok, ktorý dáva možnosť spoznávať nových ľudí a prirodzene sa socializovať.